CIPRA representatives:

Personal tools

  Search filter  

Gospodarski viri

Image caption:
Vorarlberg/AT © CIPRA International

Delo(vanje), ki ima prihodnost

V podeželskih regijah in na gorskih območjih so kmetijska dejavnost in storitveni poklici na področju turizma, sociale in izobraževanja že tradicionalno prisotni. Napredek na področju digitalizacije in segmentacija gospodarstva povečujeta razlike med središči in obrobjem. Če želijo obrobne regije biti privlačne kot kraj zaposlitve in prebivanja, ne bi smele slepo slediti središčem. Namesto rasti se lahko usmerijo v kakovostne zaposlitve in kakovostno življenje in se preizkusijo v novih razvojnih možnostih. Ravno mlada generacija je tista, ki se zavzema za fleksibilne, kombinirane modele zaposlovanja in dela ter zahteva okvirne pogoje, ki bodo omogočili vzporedno izvajanje več dejavnosti in učinkovitejše usklajevanje družinskega življenja z gospodinjskimi opravili in zaposlitvijo. Seveda pa mora biti čas zagotovljen tudi za prostočasne dejavnosti, osebne interese in prostovoljne dejavnosti.

Obrt kot perspektiva

Povpraševanje po obrtnih proizvodih se povečuje. Stranke, ki prihajajo zlasti iz urbanih središč in tujine, iščejo specifične izdelke visoke kakovosti. Obrt, kot jo poznajo v alpskih podeželskih regijah, je cenjena kot pristna dejavnost, ki omogoča identificiranje tako z izdelovalcem kakor tudi z izdelkom. A obrtništvo je v krizi. Število zaposlenih v tem sektorju upada v vseh alpskih državah: leta 2011 je bilo v Švici od 307 poklicev s seznama tradicionalnih obrtnih dejavnosti 170 dejavnosti razglašenih za ogrožene, 23 pa jih je že izumrlo. Največja težava je v prenosu nasledstva. V Avstriji se je število vajencev v obrtnem sektorju v obdobju od prehoda v novo tisočletje zmanjšalo za 25 %. Razlogi za to niso le okvirni gospodarski pogoji – zmanjšala se je namreč tudi vrednost, ki jo v naši družbi pripisujemo obrtnim poklicem. Javnost bo zato treba seznaniti s prednostmi, ki jih s seboj prinaša ta gospodarska dejavnost. Obrtništvo namreč izkazuje vse prednosti, ki jih ima fleksibilen model dela, in možnost opravljanja dela na domu.

Novi modeli zaposlovanja

Tako kot obrtni sektor je tudi kmetijstvo gospodarska panoga, ki sloni na socialnih odnosih in medgeneracijskem sodelovanju. Boljše možnosti nudijo oblike solidarnostnega kmetijstva, ustanavljanje zadrug in delovnih organizacij kooperantov. Gorski kmetje lahko svoje interese zastopajo skupaj. Odločitve, dobiček in tveganje se delijo. Povezovanje kmetijske dejavnosti z drugimi dejavnostmi je mogoče poenostaviti, odvisnost od prihodka, doseženega v kmetijstvu, pa ustrezno zmanjšati. Možnosti ponujajo tudi oplemenitenje in trženje kmetijskih proizvodov visoke kakovosti ter kombinacija kmetijske dejavnosti s turistično ponudbo v regiji.

Sinergije kmetijstva, obrti in turizma v Alpah so raznolike. Možnosti večnamenskih in geografsko razpršenih načinov gospodarjenja še zdaleč niso izčrpane. T. i. co-working prostori, še ne tako daleč nazaj osrednji pojem urbanega načina življenja, pišejo danes zgodbe o uspehu tudi na podeželskih območjih. Povpraševanje po okolju, ki omogoča prilagodljiv delovni čas, izmenjavo, združevanje v mreže in deljene stroške, ni v odročnejših regijah prav nič manjše, kot je tisto v urbanih aglomeracijah.

 

Viri in več informacij:

Predstavitev